I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

หลักสูตรการฝึกอบรม

Last Updated on 19 July 2013

 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์

 ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา

1. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมดวิชาต่างๆ 36 หน่วยกิต ได้แก่

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 4 หน่วยกิต  
  1.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   2 หน่วยกิต
  1.1.2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 หน่วยกิต
  1.1.3 วิชาบูรณาการวิชาชีพของผู้ช่วยทันตแพทย์   1 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 31 หน่วยกิต  
  1.2.1 วิชาฝึกปฏิบัติการทั่วไป   2 หน่วยกิต
  1.2.2 วิชาฝึกปฏิบัติการทางคลินิก   18 หน่วยกิต
  1.2.3 วิชาบรรยายของภาควิชาต่างๆ   11 หน่วยกิต
1.3 หมวดวิชาเลือก 1 หน่วยกิต  
      รวมทั้งสิ้น  36 หน่วยกิต    

2.รายละเอียดของวิชาต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 2.1 วิชาภาษาอังกฤษ   2  หน่วยกิต

ความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและศัพท์ที่ใช้ในวิชาชีพพื้นฐานในการใช้คำพูดและประโยคที่ใช้ในการ    สนทนาเพื่อการแนะนำผู้ป่วยและการนัดหมาย  ตลอดจนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความที่ทันตแพทย์บันทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วยรวมถึงสามารถเขียน อ่าน ชื่อโรค ยา และการรักษาเพื่อนำไปลงทะเบียน หรือสถิติได้

 2.2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   1  หน่วยกิต
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 2.3 วิชาบูรณาการวิชาชีพของผู้ช่วยทันตแพทย์   1  หน่วยกิต
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ   บุคลิกภาพ   การสื่อสาร   กฎหมาย   จิตวิทยา  และความรู้ในเรื่องระเบียบข้าราชการพลเรือน และหน้าที่ของผู้ช่วยทันตแพทย์ทางทันตสาธารณสุข

 2.4 วิชาฝึกปฏิบัติการทั่วไป 2 หน่วยกิต
สามารถปฏิบัติงานสำนักงาน งานธุรการได้ถูกต้องและสามารถป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ตลอดจนรู้จักชนิดและคุณสมบัติ วิธีใช้และการเก็บรักษาของเครื่องมือและเครื่องใช้รวมทั้งดูแลห้อง Sterile, ห้องบัตร

 2.5 วิชาฝึกปฏิบัติการทางคลินิก
สามารถนำเอาความรู้ทางทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติช่วยงานทันตแพทย์ ดังต่อไปนี้

 - การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีต่อผู้มารับบริการ

 - จัดเตรียมบัตรเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล จัดเก็บเวชระเบียน บันทึกข้อมูลและจัดทำสถิติผู้ป่วย ตลอดจนการนัดและการส่งต่อผู้ป่วย

ของแต่ละคลินิก
 - การจัดตำแหน่งผู้ป่วย วิธีการส่งและการรับเครื่องมือ
 - การตรวจวัดสัญญาณชีพ
 - รู้จักวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยแต่ละราย แต่ละประเภท วิธีการนัด การดำเนินงานด้านสำนักงาน
 - สามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในงานทันตกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่

  • งานด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • งานด้านศัลยกรรม
  • งานด้านทันตกรรมประดิษฐ์
  • งานด้านทันตกรรมหัตถการและงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)
  • งานด้านทันตกรรมจัดฟัน
  • งานด้านเวชศาสตร์ช่องปาก
  • งานด้านรังสีวิทยา
  • งานด้านปริทันตวิทยา
  • งานด้านทันตกรรมบดเคี้ยว
  • งานด้านทันตกรรมชุมชน

2.6 วิชาบรรยายของภาควิชาต่าง ๆ

2.6.1   Operative Dentistry (ทันตกรรมหัตถการ)  1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ สาเหตุ ขั้นตอน การเกิดโรคฟันผุในระดับพื้นฐาน จัดลำดับการผุของฟันออกเป็นแบบต่าง ๆ

ประเภทวัสดุอุดฟัน การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ สำหรับการบูรณะฟันในแต่ละแบบของการผุ

 2.6.2   Endodontology (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ความรู้พื้นฐานทางการรักษาคลองรากฟัน การเตรียมเครื่องมือ ยา วัสดุที่ใช้ในการรักษาคลองรากฟัน การฟอกสีฟัน และการทำศัลยกรรมร่วมกับ

การรักษาคลองรากฟัน

 2.6.3   Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน)  1  หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมจัดฟัน ความผิดปกติแบบต่าง ๆ ของโครงสร้างใบหน้าและการสบฟัน ขั้นตอนของการแก้ไขความผิดปกติ

ทางทันตกรรมจัดฟัน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟัน การทำให้ปราศจากเชื้อ และการเก็บรักษาเครื่องมือ

 2.6.4   Prothodontics (ทันตกรรมประดิษฐ์)  1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำฟันปลอมชนิดต่าง ๆ การเตรียมเครื่องมือสำหรับทำฟันปลอม ซ่อมฟันปลอม รื้อสะพานฟัน การดูแลรักษาฟันปลอมชนิดต่าง ๆ

 2.6.5   Oral Medicine (เวชศาสตร์ช่องปาก)  1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานของโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยกรรมขั้นตอนการทำงานในคลินิกศัลยกรรมโดยสังเขป การเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสม

กับงานศัลยกรรม ปฏิบัติงานข้างเก้าอี้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานของทันตแพทย์ และมีความรู้พื้นฐาน

ในการกู้ชีพ

 2.6.6   Oral Surgery (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)  1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานของโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยกรรม   ขั้นตอนการทำงานในคลินิกศัลยกรรมโดยสังเขป การเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานศัลยกรรม   ปฏิบัติงานข้างเก้าอี้อย่างมีประสิทธิภาพ   การแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานของทันตแพทย์    และมีความรู้พื้นฐานในการกู้ชีพ

 2.6.7   Dental Roentgenology (รังสีวิทยา)  1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานในการใช้รังสีเอกซ์ในทางทันตกรรม ประโยชน์อันตรายจากการใช้รังสีเอกซ์และการป้องกัน การใช้รังสีเอกซ์ ถ่ายภาพฟัน และอวัยวะรอบรากฟัน การล้างฟิล์ม เข้ากรอบและการเก็บรักษา

 2.6.8   Periodontology (ปริทันตวิทยา)  1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานทางปริทันตวิทยา ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ที่ปกติและผิดปกติ ขั้นตอนการป้องกันโรคปริทันต์ การจัดเตรียมเครื่องมือรักษาโรคปริทันต์ทุกชนิด วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ

 2.6.9   Perdiatric dentistry (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) 1 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กวัยต่าง ๆ พฤติกรรมของเด็กต่อการ ทำฟัน เทคนิคต่าง ๆ ที่ทันตแพทย์ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก การดูแลทันตสุขภาพในเด็กปกติและเด็กพิเศษและ/หรือเด็กที่มีโรคทางระบบอื่น ๆ ของร่างกาย เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการรักษาฟันเด็กช่วยทันตแพทย์รักษาฟันผู้ป่วยเด็กตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพของเด็ก

 2.6.10  Occlusion (ทันตกรรมบดเคี้ยว)  1  หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบดเคี้ยว ลักษณะทางกายวิภาคของฟัน (Dental Anatomy) วิธีบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการซักประวัติการ

จัดเตรียมเครื่องมือ

 2.6.11  Community Dentistry (ทันตกรรมชุมชน) 1 หน่วยกิต
ความรู้ แนวคิดและขอบเขตงานทางทันตกรรมชุมชน การให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ การเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์

ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่


3. วิชาเลือก  1 หน่วยกิต
เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพทางกายและ/หรือทางจิตใจ   เพื่อคุณภาพชีวิตตลอดจน   การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในสังคม การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของไทย

 4.  สถานที่เรียน

 สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน  ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 สถานที่เรียนภาคบรรยาย

 ห้องบรรยาย 7 ชั้น 4 อาคาร 1

 -ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  พบปะกับนักเรียนในชั่วโมง Homeroom

 สถานที่เรียนภาคปฏิบัติคลินิก

 -   ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกบริการ

-   ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกรวม 1

-   ฝึกปฏิบัติงานที่คลิกนิกรวม 2

-   ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกบัณฑิต

-   ฝึกปฏิบัติงานที่คลิกนิกเด็ก

-   ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกจัดฟัน

-   ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกรังสี

-   ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องเวชภัณฑ์กลาง

-   ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องเวชระเบียน

-   ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการ

 5.  คุณวุฒิเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

 ผู้สำเร็จการฝึกอบรม  จะได้รับวุฒิ  "ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ทันตแพทยสภา"

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
webmaster :  chayamon.c@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 1366*768