วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  " เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นเลิศ ของประเทศไทย (พ.ศ.2565) "

  พันธกิจ (Mission)

  " จัดการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ การบริการวิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิต และบริการวิชาชีพที่เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและบูรณาการสหสาขา เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม เพื่อบริการชั้นเลิศและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ "

  นิยามความเป็นเลิศ

  • การสอนปริญญาตรี   การจัดการศึกษาโดยผ่านเกณฑ์ AUN QA > 4
  • การสอนหลังปริญญา การจัดการศึกษาโดยผ่านเกณฑ์ AUN QA > 4
  • การบริการวิชาชีพ     เป็นคณะแรกที่บริการทางทันตกรรมให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  สถานพยาบาล(HA) และความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 90%
  • การวิจัย 1 ใน 4 อันดับแรกของ อันดับแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย
  • การบริการวิชาการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 90%
  • การบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์ EdPEx > 300

  ค่านิยม

  DENT PSU D-Devote อุทิศตน, E-Ethics จริยธรรม, N-Network ความร่วมมือ, T-Technology ก้าวทันเทคโนโลยี, P-Professionalism มีความเป็นมืออาชีพ, S-Social responsibility รับผิดชอบต่อสังคม, U-Unity สามัคคี

  วัฒนธรรม

  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

  สมรรถนะหลัก

  1. เป็นผู้นำการเรียนการสอนระดับ ป.ตรี รูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning) และปลูกฝังการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนบนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  2. เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับหลังปริญญา แบบบูรณาการสหสาขา ฝึกทักษะทางวิชาชีพระดับ ทุติยภูมิและตติยภูมิที่หลากหลาย โดยมีการผสมผสานการวิจัยในทุกหลักสูตร ผลิตผลงานที่ได้รับ รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี
  3. เป็นศูนย์กลางการรักษาทางทันตกรรมระดับตติยภูมิสหสาขาในภาคใต้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกใน วิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
  2. หลักสูตรหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นที่นิยมของผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศ
  3. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรที่ได้การรับรองมาตรฐาน
  5. เป็นแหล่งให้ความรู้และบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  6. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมสำหรับทันตบุคลากร
  7. สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในด้านวิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา
  8. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะ มีคุณธรรม ความเป็นไทย มีทักษะชีวิต จิตสำนึกสาธารณะ และมีความสามารถทำงานในพหุวัฒนธรรมได้
  9. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง