ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี

 

ประวัต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีเกียรตินิยม และปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาเอกที่ Imperial College of Science and Technology London University
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คระครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

งานด้านการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รองประธารกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

ผลงาน
ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์จากนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ
ร่วมโครงการอวกาศไวกิ้ง ขององค์การนาซ่า ประเทศอเมริกาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำลงสู่พื้นดาวอังคาร
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็ฯประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อ พ.ศ. 2527
ครูผู้สอนโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปี 2547 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นักปราชญ์ภูมิปัญญาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 13 พฤษภาคม 2548

บทสัมภาษณ์

บทความ

 

โครงการการศึกษากับมิติจิตใจ
โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
email: amporn.s@psu.ac.th