ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

โครงสร้าง/แผนผังองค์กร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.วรพงษ์  ปัญญายงค์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

รายนามคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และคณะทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                                ที่ปรึกษา

2. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                         ประธานกรรมการ

3. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม                      กรรมการ

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา      กรรมการ

5. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา                                      กรรมการ

6. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์          กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล      กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช       กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์  สมิตไมตรี    กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.ทพญ.กนกวรรณ  ปัญญายงค์               กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวกรวิการ์  ดำมุณี                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                                ที่ปรึกษา

2. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม                      ที่ปรึกษา

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา      ที่ปรึกษา

4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์          ที่ปรึกษา 

5. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                         ประธานคณะทำงาน

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล      คณะทำงาน

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช      คณะทำงาน

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์  สมิตไมตรี    คณะทำงาน

9. อาจารย์ ดร.ทพญ.กนกพร  กำภู                             คณะทำงาน

10. อาจารย์ ทพญ.พิมพ์มาดา เกษรักษ์                       คณะทำงาน

11. อาจารย์ ทพญ.ประพาฬศรี  เรืองศรี                       คณะทำงาน

12. อาจารย์ ทพญ.นุชนรี  อัครชนียากร                       คณะทำงาน

13. นางจรรยา  ชื่นอารมณ์                                        คณะทำงาน

14. นางหนูเพียร  แสงสีดำ                                        คณะทำงาน

15. นางสาวปทิตญา  ทะสะระ                                    คณะทำงาน

16. นางชลกาญจน์  เจริญผล                                     คณะทำงาน

17. อาจารย์ ดร.ทพญ.กนกวรรณ  ปัญญายงค์               กรรมการและเลขานุการ

18. นางสาวกรวิการ์  ดำมุณี                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
webmaster : @psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1366*768