ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

โครงสร้าง/แผนผังองค์กร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

รายนามคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และคณะทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                                ที่ปรึกษา

2. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                         ประธานกรรมการ

3. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม                      กรรมการ

4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา                                      กรรมการ

5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์           กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล      กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช      กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.ทพ.ชัยมงคล   เปี่ยมพริ้ง                      กรรมการ

9. อาจารย์ ดร.ทพญ.ธัญนันท์   กำภู                           กรรมการ

10. นางสุริวัสสา   จันทร์เขียว                                   กรรมการและเลขานุการ

 

คณะทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                                ที่ปรึกษา

2. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม                      ที่ปรึกษา

3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา                                      ที่ปรึกษา

4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์          ที่ปรึกษา 

5. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                         ประธานคณะทำงาน

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล      คณะทำงาน

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช      คณะทำงาน

8. อาจารย์ ดร.ทพ.ชัยมงคล   เปี่ยมพริ้ง                      คณะทำงาน

9. อาจารย์ ดร.ทพญ.ธัญนันท์  กำภู                           คณะทำงาน

10. อาจารย์ ทพญ.พิมพ์มาดา เกษรักษ์                       คณะทำงาน

11. อาจารย์ ทพญ.ประพาฬศรี  เรืองศรี                       คณะทำงาน

12. อาจารย์ ทพญ.นุชนรี  อัครชนียากร                       คณะทำงาน

13. อาจารย์ ดร.ทพญ.ศิษฎา  ตันนุกิจ                         คณะทำงาน

14. นางหนูเพียร  แสงสีดำ                                        คณะทำงาน

15. นางกิตติมา   หงษ์หิรัญเรือง                                 คณะทำงาน

16. นางสุริวัสสา   จันทร์เขียว                                    คณะทำงานและเลขานุการ

Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
webmaster : @psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1366*768