I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

                  รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

                ระดับวุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

                                     (Update  : 09/10//2557)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2544 จำนวน 1 คน

1.

นายภาณุ สุภัทราวิวัฒน์

วุฒิบัตร

จบปี 2547

ปีการศึกษา 2545 จำนวน 1 คน

2.

นายสมภพ เพชรอุไร

วุฒิบัตร

จบปี 2547

ปีการศึกษา 2546 จำนวน 1 คน

1.

นายพันธุ์ศักดิ์ สังข์สัพพันธ์

วุฒิบัตร

จบปี 2548

ปีการศึกษา 2547 จำนวน 2 คน

1.

นายสุทธิพันธ์ จำนงค์ทอง

วุฒิบัตร

จบปี 2549

2.

นายณัฐธน อึ้งภูรีเสถียร

วุฒิบัตร

จบปี 2549

ปีการศึกษา 2548 (ไม่มีนักศึกษา)

ปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 คน

1.

นายอธิภัทร กาลเนาวกุล

วุฒิบัตร

จบปี 2551

ปีการศึกษา 2550 จำนวน 3 คน

1.

นายบุษราคัม สุวรรณโณ

วุฒิบัตร

จบปี 2552
สังกัด ทันตะฯ มอ.

2.

นางสาวสุภัทรา ปทะวานิช

วุฒิบัตร

จบปี 2552
สังกัด รพ.หาดใหญ่

3.

นายณัฐพฤทธิ์ จันทวัชรากร

วุฒิบัตร

จบปี 2552
สังกัด รพ.หาดใหญ่

ปีการศึกษา 2551 จำนวน 4 คน

1.

เรืออากาศโทตฤณ รื่นรมย์

วุฒิบัตร

จบปี 2553
สังกัด ทันตะฯ มอ.

2.

นายอภิชัย สุธีรยงประเสริฐ

วุฒิบัตร

จบปี 2553
สังกัด ทันตะฯ มอ.

3.

นางสาวเยาวลักษณ์ เหล่าภัทรเกษม

วุฒิบัตร

จบปี 2553
สังกัด รพ.หาดใหญ่

4.

นายพิเชษฐ คงเพชรสถิตย์

วุฒิบัตร

จบปี 2553
สังกัด รพ.หาดใหญ่

ปีการศึกษา 2552 จำนวน 4 คน

1.

นายไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์

วุฒิบัตร

จบปี 2554
สังกัด ทันตะฯ มอ.

2.

นายอุดม เชื้อศิริถาวร

วุฒิบัตร

จบปี 2554
สังกัด ทันตะฯ มอ.

3.

นายกองพล ดอกบัวแก้ว

วุฒิบัตร

จบปี 2554
สังกัด รพ.หาดใหญ่

4.

นางสาวอรุณรัตน์ เวชเตง

วุฒิบัตร

จบปี 2554
สังกัด รพ.หาดใหญ่

ปีการศึกษา 2553 จำนวน 4 คน

1.

นายภูมิ ลีลาธนากร

วุฒิบัตร

สังกัด ทันตะฯ มอ.

2.

เรือโทหญิงฉัตรภรณ์ ศุภจำรูญ

วุฒิบัตร

สังกัด ทันตะฯ มอ.

3.

นายวรรณรัช จุลกัลป์

วุฒิบัตร

สังกัด รพ.หาดใหญ่

4.

นายอธิพงษ์ ธรรมบูชิต

วุฒิบัตร

สังกัด รพ.หาดใหญ่

ปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 คน

1.

นางสาวกีรติกุล รัตนพงศ์

54010501

สังกัด ทันตะฯ มอ.

2.

นายเดชฤทธิ์ ไชยชนะ

54010502

สังกัด ทันตะฯ มอ.

3.

นางสาวกนกพร จันทร์คล้าย

54010901

สังกัด รพ.หาดใหญ่

4.

นายบุญฤทธิ์ สอาดเอี่ยม

54010902

สังกัด รพ.หาดใหญ่

ปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 คน

1.

นายคณาธิป อินทร์ทอง

55010501

สังกัด ทันตะฯ มอ.

2.

นายณัฐพล ผ่องแผ้ว

55010502

สังกัด ทันตะฯ มอ.

3.

นายปวีร์ พีรภูติ

55010901

สังกัด รพ.หาดใหญ่

4.

นางสาวสายพิณ ชื่นโชคสันต์

55010902

สังกัด รพ.หาดใหญ่

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 คน

 1. นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณบัณฑิต  56010501  สังกัด ทันตะฯ มอ.
 2. นายปัญญา ลิ่มเจริญ  56010502  สังกัด ทันตะฯ มอ.
 3. นายวศิน พิทักษ์มหามงคล   56010901  สังกัด รพ.หาดใหญ่
 4. นายเอกรัฐ คงตระกูล               56010902  สังกัด รพ.หาดใหญ่
ปีการศึกษา 2557  จำนวน 4 คน
1. นางสาวจุติพร     จันทร์แป้น     57010501  
2. นายอนุพงศ์        สุรเศรณีวงศ์    57010502  
3. นางสาวกีรติ       เกียรติตั้ง 57010901  
4 นางสาววิวรรณ   ประสานแสง
57010902  

 

เกี่ยวกับบุคลากร      อาจารย์และนักศึกษา     ภาควิชา(Departments)      

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

    บัณฑิตวิทยาลัย

   

   ภาควิชาชีววิทยาช่องปากฯ

   MIS_DSS

      ระบบประเมินการสอน  

    ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

  Webmail PSU

      ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)       ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

   ระบบ E-DOC

      ระบบ E-DOC       ภาควิชาชีววิทยาช่องปากฯ

  ระบบสืบค้นเงินเดือน

      หอสมุดคุณหญิงหลงฯ       ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์

  ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน

      ระบบส่งเกรด       ภาควิชาศัลยศาสตร์
   TOR  Online       ระบบ PSU  PASSPORT       ภาควิชาโอษฐวิทยา
    Competency Online       ระบบ TQF Online    
        TELL ME MORE    
        Turnitin    

                                                      

                            

 

 
 

 


              

 

   หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

   โทร.074-287531,074-287585