I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

1. แบบเสนอโครงการวิจัย ใบเชิญชวน และแบบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ให้ ระบุ หมายเลขหน้าหากมี

   มากกว่า 1 หน้าเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยสามารถพิจารณา แบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น

2. ให้ระบุรายละเอียดในแบบเสนอโครงการให้ครบถ้วน หาก ในบางหัวข้อไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง    ให้ระบุว่า   
   ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ควรเว้นว่างไว้ หรือลบรายละเอียดในส่วนนั้นออก ซึ่งจะทำให้แบบเสนอโครงการ
   ไม่สมบูรณ์และอาจไม่ได้รับการพิจารณา

3. หากโครงการวิจัยมีการดำเนินโครงการวิจัยที่โรงพยาบาลทันตกรรม และ ต้องการขออนุมัติให้ยกเว้น
   ค่าใช้จ่าย
ให้ระบุค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ในแบบเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาการได้รับอนุมัติให้
   ยกเว้นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม

4. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในแต่ละแบบฟอร์ม ขอให้มีขนาดตัวอักษรเท่ากับ 16 pointและแบบอักษร
   ที่ใช้ขอให้เป็นแบบเดียวกับแบบฟอร์ม คือ  Font
DilleniaUPC

5. แบบฟอร์มที่ใช้ จะต้องโหลดมาจาก 
   http://www.dent.psu.ac.th/unit/drc/index.php/fj-00/91-fj-form
      เท่านั้น

      มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
webmaster :  benjarat.k@psu.ac.th
ติดต่อ / สอบถาม : โทร. 074-287504 , 074-287533