I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

1. แบบเสนอโครงการวิจัย ใบเชิญชวน และแบบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ให้ ระบุ หมายเลขหน้าหากมี

   มากกว่า 1 หน้าเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยสามารถพิจารณา แบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น

2. ให้ระบุรายละเอียดในแบบเสนอโครงการให้ครบถ้วน หาก ในบางหัวข้อไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง    ให้ระบุว่า   
   ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ควรเว้นว่างไว้ หรือลบรายละเอียดในส่วนนั้นออก ซึ่งจะทำให้แบบเสนอโครงการ
   ไม่สมบูรณ์และอาจไม่ได้รับการพิจารณา

3. หากโครงการวิจัยมีการดำเนินโครงการวิจัยที่โรงพยาบาลทันตกรรม และ ต้องการขออนุมัติให้ยกเว้น
   ค่าใช้จ่าย
ให้ระบุค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ในแบบเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาการได้รับอนุมัติให้
   ยกเว้นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม

4. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในแต่ละแบบฟอร์ม ขอให้มีขนาดตัวอักษรเท่ากับ 16 pointและแบบอักษร
   ที่ใช้ขอให้เป็นแบบเดียวกับแบบฟอร์ม คือ  Font 
th-sarabun-new

5. แบบฟอร์มที่ใช้ จะต้องโหลดมาจาก 
   http://www.dent.psu.ac.th/unit/drc/index.php/fj-00/91-fj-form
      เท่านั้น

      มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา

 

 

แนวทางปฏิบัติ การส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์
1.    แบบฟอร์ม จะต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด คือวันที่  25-1-59 เท่านั้น  ห้าม คัดลอก แบบฟอร์ม ฉบับเก่า หากแบบฟอร์มไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาในรอบการประชุมนั้นๆ  
2.    ขอให้นักวิจัยจัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและขอรับรหัสโครงการมา ที่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ภายในวัน ที่กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2558

 

3.    โครงการวิจัยประเภท Retrospective study จะต้องแนบตารางการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาให้คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาด้วย

 

4.    หลังจากได้รับหนังสือรับรองจริยธรรมในการวิจัยแล้ว นักวิจัยจะต้องจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย           Ethic/Form 5  ทุกๆ  6 เดือน จนกว่าโครงการวิจัยจะเสร็จสิ้น

 

5.    โครงการวิจัยที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของทางโรงพยาบาลทันตกรรมจะต้อง ได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยก่อนจึงจะสามารถขอใช้ ข้อมูลของทางโรงพยาบาลทันตกรรมได้

 

6.    ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ในแบบฟอร์มเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่ http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new  วีธีการติดตั้งฟอนต์ลงในคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!

 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
webmaster :  benjarat.k@psu.ac.th
ติดต่อ / สอบถาม : โทร. 074-287504 , 074-287533