ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน


"โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN)" ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร
ได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th

เนื่องจากการทำงานวิจัยในลักษณะเป็นกลุ่มวิจัยหรือเป็นเครือข่ายวิจัยให้เกิดการดำเนินการวิจัยร่วมกัน (Collaboration) ในลักษณะสหสาขาวิจัย (Multidisciplinary) จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงในทางวิชาการ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ปี 2560
การประชุม อ.บ.ท.ท.,IADR และ SEAAED

 

 

 

 

 

 

 

Search