รวมประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รวมประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศซักซ้อมความเข้าใจ


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาออกประกาศ ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัด หากบุคลากร นักศึกษา จำเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและขออนุญาตเป็นรายกรณีจากคณบดี แบบฟอร์มขออนุญาต สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ (สำหรับบุคลากร ม.อ. ใช้แบบฟอร์ม อ.สข.2 โดยขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนงาน แล้วนำส่งการเจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ)

ส่งแบบรายงานการอนุญาตให้บุคลากรออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

Search