ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล  ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล  ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Search