โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดใช้งานระบบคัดกรองอัจฉริยะแล้ว เพื่อพัฒนาการให้บริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยลดความเสี่ยงโรค COVID-19

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดใช้งานระบบคัดกรองอัจฉริยะแล้ว เพื่อพัฒนาการให้บริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยลดความเสี่ยงโรค COVID-19

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดใช้งานระบบคัดกรองอัจฉริยะแล้ว เพื่อพัฒนาการให้บริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยลดความเสี่ยงโรค COVID-19

การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองอัจฉริยะก่อนการรักษาด้านทันตกรรม (Smart Screening COVID-19 for Dental Patients) ซึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ให้การสนับสนุน) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย  ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19             

          ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การได้รับทางบริการทันตกรรม  มีโอกาสเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายเชื้อโรค  ซึ่งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อยู่พื้นที่ที่มีเสี่ยงค่อนข้างสูง  และเป็นสถาบันฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา    โดยให้การรักษาทั้งด้านทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง  รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความยากและซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคใต้ เช่น ผู้ป่วยปากแห่วงเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่มีความวิการของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า โดยให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเฉลี่ย 300 คน ต่อวัน  การตรวจคัดกรองเป็นมาตรการขั้นตอนที่สำคัญก่อนเข้ารับบริการทันตกรรมทุกครั้ง เพื่อพยายามแยกผู้ที่มีความเสี่ยงน้อย  ซึ่งในการคัดกรองผู้ป่วยที่ผ่านมานั้นใช้วิธีการซักประวัติความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง 8 คน ต่อช่วงเวลา และใช้เวลาในการคัดกรองผู้ป่วยโดยเฉลี่ย 10 นาที ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมาก

     ดังนั้นการตรวจคัดกรองอัจฉริยะ จึงมีขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองประวัติเสี่ยง พัฒนาระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดระยะเวลาและลดความเสี่ยง   โดยระบบนี้จะเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (kiosk) หรือโทรศัพท์ (mobile application) พัฒนาระบบแจ้งคิวการรับบริการ เพื่อช่วยลดโอกาสสัมผัสระหว่างบุคคล ลดความแออัดในพื้นที่รอรับบริการ  การพัฒนาระบบในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ  “โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

Search