รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email : deandentpsu@yahoo.com

Search