ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะ ฯ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะ ฯ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำการคัดเลือก อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะ ฯ ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ดังนี้

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ด้านบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

ผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 สาขาการแต่งหนังสือ

ศาสตราจารย์  นพ.ทพ. ธงชัย นันทนรานนท์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลผลงาน ดิสแทรกออกติโอแจนเนสิสของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ใช้ทางคลินิก

Search