คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ  กับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ทพ. เมธี เตชะปณิต นายกสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการรักษาด้านทันตกรรม การจัดฝึกอบรม สัมมนาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

 

    ทั้งนี้โดยมี ผศ.ดร.ทพ. ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และทพ. ทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ อุปนายกสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร พงศ์พานิช หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และกรรมการสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

Search