ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

  รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

  Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  ผศ.ดร.ทพญ. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
  รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล
  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผศ.ทพ.นฤทธิ์  ลีพงษ์
  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.