ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

  รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  Email :chairat.c @ psu.ac.th

   


  ผศ.ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  Email : songchai.t @ psu.ac.th

  รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
  Email : udom.t @ psu.ac.th

  ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

  ผศ.ทพ.นพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
  Email : surapong.v @ psu.ac.th

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

   

  ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

  อาจารย์ ทพญ. ฉวีวรรณ ชื่นชูผล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ทพญ. วรรณทิพย์ ปลูกสวัสดิ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านการบริการ

  ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ทพ.ปรีชา นราประเสริฐกุล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านระบบฐานข้อมูล
  Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

  อ.ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบนักศึกษาและกิจกรรม 

  อ.ดร.ทพญ.อันวยา แก้วพิทักษ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยด้านห้องปฏิบัติการวิจัย  

  ผศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ