ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

  รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองคณบดี

  ผศ.ดร.ทพญ. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
  รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผศ.ดร.ทพญ. จรัญญา หุ่นศรีสกุล
  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผศ.ทพ. นฤทธิ์  ลีพงษ์
  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

  ผศ.ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

  ผศ.ทพ. วรรธนะ พิธพรชัยกุล 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

  ผศ.ดร.ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

  ผศ.ดร.ทพ. ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

  ผศ.ดร.ทพญ. ศิษฎา ตันนุกิจ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก

  ผศ.ดร.ทพญ. อันวยา แก้วพิทักษ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

   อ.ดร.ทพญ. ผุสดีพร ธรรมจารึก 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

   อ.ดร. นันทิยา พาหุมันโต 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

  อ.ทพ. สิทธิโชค เตียวอนันต์ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านการบริการ
   

  ทพ. ปรีชา นราประเสริฐกุล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านประกันคุณภาพ

  รศ.ดร.ทพญ. สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์