วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2565 (Smart Dental School for the Benefit of Mankind)

  พันธกิจ (Mission)

  จัดการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ การบริการวิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิต และบริการวิชาชีพที่เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและบูรณาการสหสาขา เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อบริการชั้นเลิศและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  นิยามความเป็นเลิศ

  • การสอนปริญญาตรี    การจัดการศึกษาโดยผ่านเกณฑ์ AUN QA > 4
  • การสอนหลังปริญญา การจัดการศึกษาโดยผ่านเกณฑ์ AUN QA > 4
  • การบริการวิจัย         การจัดการงานวิจัยได้รับการประเมินจาก สกว. ในระดับ  TRF index > 4
  • การบริการวิชาชีพ     เป็นคณะแรกที่บริการทางทันตกรรมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล(HA) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ >90%
  • การบริการวิชาการ    ความพึงพอใจของผู้รับบริการ >90%
  • การบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์ EdPEx > 300

  ค่านิยม

  D-Delelopment พัฒนาไม่หยุดยั้ง  P-Professionalism มีความเป็นมืออาชีพ  S-Social responsibility รับผิดชอบต่อสังคม  U-Unity สามัคคี

  วัฒนธรรม

  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning) และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี ตอบสนองความต้องการชุมชน
  2. การจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาแบบบูรณาการสหสาขา ฝึกทักษะทางวิชาชีพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิที่หลากหลาย บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
  3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
  4. รักษาทางทันตกรรมระดับตติยภูมิสหสาขาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกใน วิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
  2. หลักสูตรหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นที่นิยมของผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศ
  3. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรที่ได้การรับรองมาตรฐาน
  5. เป็นแหล่งให้ความรู้และบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  6. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมสำหรับทันตบุคลากร
  7. สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในด้านวิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา
  8. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะ มีคุณธรรม ความเป็นไทย มีทักษะชีวิต จิตสำนึกสาธารณะ และมีความสามารถทำงานในพหุวัฒนธรรมได้
  9. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง