วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2565 (Smart Dental School for the Benefit of Mankind)

  พันธกิจ (Mission)

  จัดการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ การบริการวิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิต และบริการวิชาชีพที่เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและบูรณาการสหสาขา เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อบริการชั้นเลิศและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  ค่านิยม

  D-Development พัฒนาไม่หยุดยั้ง  P-Professionalism มีความเป็นมืออาชีพ  S-Social responsibility รับผิดชอบต่อสังคม  U-Unity สามัคคี

  วัฒนธรรม

  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning) และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี ตอบสนองความต้องการชุมชน
  2. การจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาแบบบูรณาการสหสาขา ฝึกทักษะทางวิชาชีพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิที่หลากหลาย บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
  3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
  4. รักษาทางทันตกรรมระดับตติยภูมิสหสาขาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง