หน่วยงาน

   

  สำนักงานเลขานุการคณะ (Faculty Secretary Office)

  งานบริหารและธุรการ (General Administration Department)

  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • หน่วยช่วยอำนวยการและเลขานุการ

  โรงพยาบาลทันตกรรม (Dental Hospital)

  ฝ่าย

  สถานวิจัย