พิธีไหว้ครู 2561

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะทันตแพทยศาตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย โดยมี รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์  คณบดีเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท ภายใน มีการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การร้องเพลงประสานเสียงขับร้องจากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6  ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาทันตแพทย์แต่ละชั้นปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยทันตแพทย์ นำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู และมอบรางวัลต่างดังนี้

  รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

  1.อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน :ผศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน์

  อาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ : ผศ.ทพญ.ประพาฬศรี เรืองศรี

  การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ : ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

  อาจารย์ด้านการเรียนการสอนจากนักศึกษาทันตแพทย์ : อ.ดร.ทพญ.สมจินต์ รัตนเสถียร

  อาจารย์ที่รักและชื่อชอบจากนักศึกษาทันตแพทย์ : รศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี

  อาจารย์ที่รักและชื่นชอบ จากศิษย์เก่า ปี 2555-2559 : ผศ.ดร.ทพญ.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า

  นักศึกษาทันตแพทย์คนเก่งศรีทันตะปีการศึกษา 2560(ได้รับเกียรติบัตร)

  นทพ.พงศกร เยาวพันธุ์กุล 6010810021   คะแนนเฉลี่ย 3.98

  นทพ.เจนจิรา จันทรวิสูตร 5910810002 คะแนนเฉลี่ย 3.98

  นทพ.เขมทิน รัตนเสถียร 5810810005 คะแนนเฉลี่ย 3.94

  นทพ.พีร์ ลี้วิบูลย์ศิลป์     5710810034   คะแนนเฉลี่ย 3.55

  นทพ.นภสร ดิสโร           5610810022   คะแนนเฉลี่ย 3.48

  ทพญ.ดวงกมล ทรัพย์วงศ์เจริญ 5510810052 คะแนนเฉลี่ย 3.79

  นักศึกษาทันตแพทย์คนดีศรีทันตะปีการศึกษา 2560(ได้รับเกียรติบัตร)

  คนดีชั้นปีที่ 1         นทพ.กชกร        จงฐิตินนท์      

  คนดีชั้นปีที่ 2         นทพ.เอกวัชรสวัสดิพันธ์

  คนดีชั้นปีที่ 3         นทพ.สมโภช      จิระพันธุ์   

  คนดีชั้นปีที่ 4         นทพ.กัญญ์วรา   วิลามาศ

  คนดีชั้นปีที่ 5         นทพ.ณิชา         ปฎิเวช

  คนดีชั้นปีที่ 6         ทพ.วิศรุต        อุปลานนท์ มอบวันปัจฉิมนิเทศแล้ว

  นักศึกษาทันตแพทย์คนดีเสมอต้นเสมอปลาย ปีการศึกษา 2560 (ได้รับเกียรติบัตร)

  นทพ.สมโภช จิระพันธ์ ชั้นปีที่ 3

  นทพ.เขมทินรัตนเสถียร ชั้นปีที่ 3

  นทพ.ธนกฤต เกื้อกูล ชั้นปีที่ 4

  นทพ.ฐิตินันท์สิมสีแก้ว ชั้นปีที่ 4

  นทพ.ปรัตนันท์ประดิษฐพงศ์ ชั้นปีที่ 4

  นทพ.ณิชา ปฏิเวช           ชั้นปีที่ 5

  นทพ.กาญจนา อินทอง ชั้นปีที่ 5

  ทพญ.เฉลิมพร อุบลสูตรวนิช ชั้นปีที่ 6

  นทพ.หริณัฐ ก่อเกียรติพิทักษ์ชั้นปีที่ 6

  นทพ.ชวิน ชัยรัตน์ ชั้นปีที่ 6

  รางวัล DIAMOND CYLINDER คนดีเสมอต้นเสมอปลาย ระดับเพชร(ได้รับโล่รางวัล)

  ทพญ.เฉลิมพร    อุบลสูตรวนิช          จะมอบวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561

  มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2560: นทพ.อมรจรัส อิทธิอริยวิกุล (นายกสโมสรนักศึกษา)

  รางวัลประกวดกลอนวันไหว้ครู

  รางวัลชมเชย : นายกิตติธัช ทวีวัฒนโสภณ 6110810041

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายสินธุวัฒน์ สุพิมพ์ 6110810038

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: นางสาว บุญพิชชา ไชยด้วง 6110810023

  รางวันชนะเลิศ : นางสาวพรเมธิกา ยะพงศ์ 6110810028

  รางวัลพานประเภทสวยงาม

  รางวัลชมเชย :นักเรียนผู้ชายทันตแพทย์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ชั้นปีที่ 1

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1:ชั้นปีที่ 2

  รางวัลชนะเลิศ : ชั้นปีที่ 6

  รางวัลพานประเภทความคิดสร้างสรรค์

  รางวัลชมเชย :ชั้นปีที่ 1

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :ชั้นปีที่ 3

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1:ชั้นปีที่ 4

  รางวัลชนะเลิศ : ชั้นปีที่ 5