หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

  หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดี  ผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญา  ประจำปีการศึกษา  2560 ในวันจันทร์ที่  17  กันยายน  2561  คณะทันตแพทยศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม  จำนวน 69  คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรดังต่อไปนี้

  1. 1. ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก จำนวน 8 คน
  2. 2. ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์  จำนวน   1 คน

  วิชาเอกทันตสาธารณสุข        จำนวน   4 คน

  วิชาเอกปริทันตวิทยา            จำนวน   1 คน

  วิชาเอกวิทยาเอนโดดอนต์    จำนวน   2 คน

  วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน  7 คน

  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล          จำนวน  2 คน

  สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์                       จำนวน  3 คน

  1. 3. ระดับวุฒิบัตร

  สาขาทันตกรรมจัดฟัน                          จำนวน  10 คน

  สาขาทันตสาธารณสุข                            จำนวน   4  คน

  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก                   จำนวน   5  คน

  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์                      จำนวน   6 คน

  1. 4. ป.บัณฑิตศึกษาชั้นสูงฯ

  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                          จำนวน  9 คน

  5.โครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ
      ควบคู่หลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  จำนวน  12 คน

   

  บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร

  ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่