โครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) ที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการนำทีมโดย ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พร้อมทีมงานซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหลังปริญญา และศิษย์เก่า ร่วมออกให้บริการทำฟันเทียมพระราชทาน ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดระนอง จำนวน 107 คน  ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่เสียสละทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้ได้ฟันเทียมที่มีคุณภาพในเวลาที่จำกัด  ทำให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย