สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

  ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

  จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  การพัฒนาเศรษฐกิจ

  1. กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  2. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  3. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล
  4. กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  5. กลุ่มเรื่อง ยางพารา
  6. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

  การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  1. กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
  2. กลุ่มเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ
  3. กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์
  4. กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
  5. กลุ่มเรื่อง ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
  6. กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
  7. กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน
  8. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
  9. กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข
  10. กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
  11. กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
  12. กลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  13. กลุ่มเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  14. กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
  15. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

  ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอโครงการขอรับทุนวิจัย ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ NRMS และจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด  โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/fund-news/1448-2563-1 ส่่งมายังหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562    เพื่อดำเนินการจัดส่ง มหาวิิทยาลัยต่อไปและนักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์ต่อไป