รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด อนุสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน  จำนวน  1  อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 2191  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้


1.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ตำแหน่งอาจารย์ อนุสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 28,530  บาท

2. กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้  –  20 เมษายน  2564             รับสมัคร
 • วันที่  23 เมษายน  2564             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือได้รับวุฒิบัตร/วุฒิบัตร/อนุมัติบัตรทางสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 2. มีความใฝ่รู้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นดี
 • ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย และตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ PSU TEP หรือเทียบเท่า

4. สถานที่รับสมัครและติดต่อสอบถาม

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชั้น 3  อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์  โทร. 0-7428-7518  ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันสุดท้ายของการรับสมัคร  จะปิดรับสมัครเวลา 15.00  น.

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน   จำนวน    1   รูป

 2. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ     จำนวน    1  ฉบับ

 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)      จำนวน    1   ฉบับ

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    อย่างละ   1   ฉบับ

 5. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

 6.  ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   จำนวน    1   ฉบับ

 7. ใบแสดงการผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)        จำนวน    1  ฉบับ

 8. หนังสือแสดงผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  PSU TEP หรือเทียบเท่า

 9. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

Pediatricdentistry07-04-64

Search