เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย กับ คุณกร สุริยพันธุ์ และคุณกสิ สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดูแลทันตสุขภาพ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และผู้ร่วมวิจัย ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

Search