dentschool

  แนะนำโครงการ

  Recommend

   1.  หลักการและเหตุผล

  เนื่องจากผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นบุคลากรที่มีความสำัคัญมากที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานของทันตแพทย์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเร็ว    จึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ทำหน้าที่ช่วยงานทันตแพทย์.   ช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยงานอื่นๆ    ในคลินิกหรือในแผนกทันตกรรม,   ให้รู้งานอย่างเป็นระบบ    แต่ในปัจจุับันหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในส่วน กลางของประเทศ    และผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ  ของทั้งในภาครัฐและเอกชน  ประกอบกับการมีทันตแพทย์เพิ่มขึ้น,  งานของทันตแพทย์มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้มีโครงการเปิดโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์สำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์และเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเข้าสู่ ส่วนกลาง โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  (หลักสูตร 1 ปี)  ของทันตแพทยสภา  เพื่อคุณภาพและมาตรฐานในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ

    

  2. คำนิยาม (โดยทันตแพทยสภา)


  “ผู้ช่วยทันตแพทย์” คือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


  1. สามารถช่วยเหลือ ขณะทันตแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ดูแลอุปกรณ์ทางทันตกรรมและยูนิตทำฟันให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดตามหลัก Aseptic technic

  3. ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ วัสดุทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดตรงกับงานที่ทันตแพทย์ใช้

  4. สามารถกำจัดของเสียและของที่ไม่ต้องการใช้ได้ถูกต้องตามหลัก Aseptic Technic

  5. สามารถให้คำแนะนำด้านทันตสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้

  6. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่วย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม

  7. สามารถทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  8. การทำงานของผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทันตแพทย์ จะปฏิบัติงานโดยเอกเทศไม่ได้

    

  3.  ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   3.1  ปรัชญาของหลักสูตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์   จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยงานข้างเก้าอี้  เพื่อให้การทำงานของทันตแทพย์  และทันตบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้   ความสามารถและให้มีจำนวนเพียงพอ   สอดคล้องกับงานด้านทันตกรรม  ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม