หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ภาษาไทย        : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม  :     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                              ชื่อย่อ   :     ท.บ.

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :     Doctor of Dental Surgery

                              ชื่อย่อ   :     D.D.S. 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวนหน่วยกิต 231  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (มคอ.1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

          – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

         – มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคเรื้อรังที่แพร่กระจายได้ ไม่มีความพิการหรือทุพพลภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพทันตแพทย์

         – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

        – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ทักษะพื้นฐาน (Foundation Skills)
     1.1 มีทักษะในกระบวนการคิด สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผล
(Thinking Skills) รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking Skills)
     1.2 มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)
     1.3 มีทักษะในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาอังกฤษตามความจ าเป็นของวิชาชีพ
     1.4 มีความสามารถในการค้นคว้า และประมวลข้อมูลข่าวสารวิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ (Information Literacy)

     1.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์(Computer Competence)

     1.6 มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากร เวลาและบุคคลในหน้าที่การงานและด ารงชีวิต
(Management Skills)
     1.7 มีศิลปะในการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข

2 ความสามารถทางวิชาชีพ คุณสมบัติบัณฑิตตามสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
     2.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่สัมพันธ์กับวิชาชีพเพียงพอส าหรับการศึกษา

ค้นคว้า วิจัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้

     2.2 มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษาและให้การบ าบัด
รักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยน าพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic Approach)
     2.3 ตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขของชาติและเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการท างานเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
     2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงขีดจ ากัดความสามารถของตนเองในการด ารง
วิชาชีพทันตแพทย์
     2.5 สนใจใฝุรู้และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ

3 ความสามารถทางสังคม
     3.1 รู้จักบทบาทและปฏิบัติตนทั้งในการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
     3.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาสังคม
     3.3 มีคุณธรรม และพร้อมที่จะเปิดเผยเพื่อรับการตรวจสอบจากสังคมได้
     3.4 มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนในสังคมและวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ การ
เมืองได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

          หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน การใช้สถานการณ์จ าลอง การฝึกปฏิบัติในคลินิกจากสถานการณ์จริง เพื่อให้
ได้ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางทันตกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาชีพและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลรักษา ส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในผู้ป่วยทางทันตกรรมแบบองค์รวม ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย ให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่ส าคัญส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสาร การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ใหม่
คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นตามบริบทได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
และพอเพียง

 

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(รหัสนักศึกษา ก่อน 61)

ภาษาไทย        : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม  :     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                              ชื่อย่อ   :     ท.บ.

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :     Doctor of Dental Surgery

                              ชื่อย่อ   :     D.D.S. 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวนหน่วยกิต 245  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (มคอ.1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

          – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

         – มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคเรื้อรังที่แพร่กระจายได้ ไม่มีความพิการหรือทุพพลภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพทันตแพทย์

         – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

        – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ทักษะพื้นฐาน (Foundation Skills)
     1.1 มีทักษะในกระบวนการคิด สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผล
(Thinking Skills) รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking Skills)
     1.2 มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)
     1.3 มีทักษะในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาอังกฤษตามความจ าเป็นของวิชาชีพ
     1.4 มีความสามารถในการค้นคว้า และประมวลข้อมูลข่าวสารวิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ (Information Literacy)

     1.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์(Computer Competence)

     1.6 มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากร เวลาและบุคคลในหน้าที่การงานและด ารงชีวิต
(Management Skills)
     1.7 มีศิลปะในการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข

2 ความสามารถทางวิชาชีพ คุณสมบัติบัณฑิตตามสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
     2.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่สัมพันธ์กับวิชาชีพเพียงพอส าหรับการศึกษา

ค้นคว้า วิจัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้

     2.2 มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษาและให้การบ าบัด
รักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยน าพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic Approach)
     2.3 ตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขของชาติและเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการท างานเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
     2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงขีดจ ากัดความสามารถของตนเองในการด ารง
วิชาชีพทันตแพทย์
     2.5 สนใจใฝุรู้และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ

3 ความสามารถทางสังคม
     3.1 รู้จักบทบาทและปฏิบัติตนทั้งในการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
     3.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาสังคม
     3.3 มีคุณธรรม และพร้อมที่จะเปิดเผยเพื่อรับการตรวจสอบจากสังคมได้
     3.4 มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนในสังคมและวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ การ
เมืองได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

          หลักสูตรนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในวิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการให้การดูแล รักษา ส่งเสริมปูองกันโรค
ในผู้ปุวยทางทันตกรรมแบบองค์รวม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทักษะการสื่อสาร การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล หาความรู้ใหม่ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่น รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ปุวยและสังคม คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ

Search