>> 660-221

ทันตลักษณวิทยา                                             

>> 660-222

ชีววิทยาช่องปาก 1: การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ

>> 660-223

ชีววิทยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์

>> 665-221

ทันตวัสดุ 1                                                   

>> 665-222

ทันตวัสดุ 2                                                   

>> 670-221

ทันตกรรมชุมชน                                              

>> 675-231   

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสำหรับงานหัตถการทางทันตกรรม

>> 685-211

พยาธิวิทยาทั่วไป                                             

>> 685-221

จุลชีววิทยาช่องปาก                                          

>> 685-231

ทันตรังสีวิทยา                                                

>> 660-351

ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ              

>> 665-321

พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์

>> 665-322

ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 

>> 670-321

วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์     

>> 670-322

การสร้างเสริมสุขภาพทางทันตแพทยศาสตร์                    

>> 670-323

การป้องกันโรคในช่องปาก                                       

>> 675-321

การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์      

>> 675-322

ทันตกรรมหัตถการ 1

>> 675-323

ทันตกรรมหัตถการ 2                                            

>> 675-324

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                                             

>> 675-325

การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1

>> 675-326

ปริทันตวิทยา 1                                                  

>> 680-311

อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์                        

>> 680-312

การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ         

>> 685-321

พื้นฐานระบบบดเคี้ยว                                        

>> 685-322

อายุรศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก                  

>> 685-323

ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม       

>> 650-431

การเตรียมความพร้อมทางคลินิก

>>660-451

โครงงานวิจัย 1

>> 665-421

ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 

>> 665-422

ทันตกรรมประดิษฐ์ 3                                            

>> 670-421

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

>> 670-422

ทันตกรรมจัดฟัน 1

>> 670-423

ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1     

>> 670-424

ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2               

>> 670-431

คลินิกทันตกรรมป้องกัน                                         

>> 670-441

จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์                 

>> 670-471

การสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์*

>> 675-421

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                                             

>> 675-422

การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2

>> 675-431

คลินิกปริทันตวิทยา 1                                           

>> 675-432

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1                                     

>> 680-421

ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน                              

>> 680-431

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                                    

>> 685-421

รอยโรคในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบ

>> 685-422

ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร

>> 685-431

วินิจฉัยและวางแผนรักษาสำหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล   

>> 685-432

คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 1        

>> 650-531

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

>> 650-561

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1       

>> 660-551

โครงงานวิจัย 2                                                   

>> 665-531

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                                     

>> 670-521

ทันตกรรมจัดฟัน 2

>> 670-531

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1                                   

>> 670-581

การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข               

>> 675-521

ทันตกรรมหัตถการ 3                                            

>> 675-522

ปริทันตวิทยา 2                                                  

>> 675-531

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2                                     

>> 675-532

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                                      

>> 675-533

คลินิกครอบและสะพานฟัน 1                                   

>> 675-534

คลินิกปริทันตวิทยา 2                                           

>> 680-511

วิสัญญีวิทยาทั่วไปสำหรับทันตแพทย์       

>> 680-512

ศัลยศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์                             

>> 680-521

ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1            

>> 680-522

ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2            

>> 680-531

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                                    

>> 685-531

คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 2        

Search