นางบรรเจิด ยะพงศ์

นางบรรเจิด ยะพงศ์

บรรเจิด ยะพงศ์

Bunjird  Yapong

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ (Research scientist)

ประวัติและผลงาน (CV)

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. (Biology), Prince of Songkla University, Thailand
  • M.Sc. (Biological  Science), Prince of Songkla University, Thailand

สาขางานวิจัย
     Microbiology

งานวิจัยตีพิมพ์

1. Koontongkaew, S; Jitpukdeebodintra, S; Yapong, B. and Pongprerachok, S. The interaction effect of chlorhexidine and sodium fluoride on Streptococcus mutans GS-5. J. Dent. Assoc. Thai. 42:236-243, 1992.

2. Yapong, B. and Koontongkaew, S. Antigenic proteins in the outer membrane of Porphyromonas gingivalis. J. Dent. Res. 77:1352, 1998.

3. Kedjarune, U., Chowanadisai, S., Yapong, B., Kukiattrakoon, B., Leggat, P. and Jitsurong., S. Quantitative Analysis of Bacterial Aerosols within Different Types of Dental Clinics. J. Dent. Assoc. Thai. 48:149-154, 1998.

4. Yapong, B., Koontongkaew, S. and Ongsakul, M. Preparation and Immunological Characterization of surface Proteins of P. gingivalis. J. Dent. Assoc. Thai. 49:97-103, 1999.

5. Suebnukarn, S., Koontongkaew, S. and Yapong, B. Correlation between the Bacterial Culture Result in Root Canal and Postobturation Evaluation. J. Dent. Assoc. Thai. 49:153-157, 1999.

6. Kedjarune, U., Kukiattrakoon, B., Yapong, B. and Chowanadisai, S. Bacterial aerosols in the dental clinic: effect of time position and type of treatment. Int. Dent. J. 50:103-107, 2000.

7. Chowanadisai, S., Kukiattrakoon, B., Kedjarune, U., Yapong, B. and Leggat, P. Occupational health problems of dentists in southern Thailand. Int. Dent. J. 50:36-40, 2000.

8. Leggat PA, Chowanadisai S, Kedjarune U, Kukiattrakoon B, and Yapong B.  Health of dentists in southern ThailandInt. Dent. J. 51(5):348-352, 2001.

9. Leggat PA, Chowanadisai S, Kukiattrakoon B, Yapong B, Kedjarune U.  Occupational hygiene practices of dentists in southern Thailand.  Int. Dent. J. 51(1):11-6, 2001.

10. Koontongkaew, S., Amornphimoltham, P. and Yapong, B. Tumor-stroma interactions influence cytokine expression and matrix metalloproteinase activities in paired primary and metastatic head and neck cancer cells. Cell. Biol. Int. 33:165-73, 2009.

11. Rotpenpian N, Yapong B, Jitpukdeebodintra  S. The Effects of Aloe Vera Extract on Streptococcus Mutans. SWU dent.J. 2022; 15(2) : 10-23.

12. Yapong B, Jitpukdeebodintra S, Rotpenpian N. Antimicrobial Property of Zingiber officinalis Extract on Streptococcus mutans. Journal of International Dental and Medical Research 2022; 15(4):1492-96.

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ

1. Wattanaroonwong, N., Yapong. B., Schoenmaker, T., Beertsen, W., De Vries, TJ., Everts, V.  Estrogen decreases osteoclast-like cell formation mediated by periodontal ligament cells.  ในงาน ม.อ. วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547.

2. Jitpukdeebodintra, S., Chankhlai, K., Songka, P., Dilokthaladol, S., and Yapong, B. In vitro inhibitory effect of crude extract from selected vegetables on the adherence and glucosyltransferases activity of Streptococcus mutans GS5. In: the85th General Sessionof the International Association for Dental Research, New Orlean, Louisiana, USA 2007. 

Search