คณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564  โดย รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์

  • ทันตแพทย์ปรีชา นราประเสริฐกุล  ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 ประเภทสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ
  • คุณธนาวุฒิ สงสุข หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานเงินรายได้
  • ทพญ. เพียงขวัญ สายประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา นวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์ จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ผลงานเรื่อง “สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต” โดยมี อาจารย์ ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ศาสตราจารย์ ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ และ รองศาสตราจารย์ ทพญ.สายใจ 
    ตัณฑนุช สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับรางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ จากงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

Search