หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

Thai       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
English    Master of Science Program in Oral Health Sciences

 

Full Title         Thai         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)                 
                    English     Master  of  Science  (Oral  Health  Sciences)

Abbreviation   Thai         วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)      
                    English     M.Sc.   (Oral  Health  Sciences)

 

PLO1   ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
PLO2   สามารถพัฒนาตนเองทั้งในเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO3   ปฏิบัติงานแบบบูรณาการในบทบาทของทั้งผู้นำและผู้ตามในทีมภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม 
PLO4   มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สื่อสาร และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
PLO5   ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการวางแผนและให้การรักษาดูแลผู้ป่วย/ชุมชนแบบสหสาขาภายใต้หลักการบริบาลแบบองค์รวม
PLO6   สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย และการค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
PLO7   สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นำเสนอ อภิปราย ได้อย่างมีคุณภาพ
PLO8   สามารถใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ขั้นสูงในการรักษาทางทันตกรรมที่ซับซ้อนเฉพาะสาขาหรือพัฒนางานทันตสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-287602
E-mail: stianviwat@gmail.com

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-287660
E-mail: supanee.b@psu.ac.th

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ผุสดีพร ธรรมจารึก
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-287569
E-mail: piping-48@hotmail.com

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558   นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

           แผน ก1

      1)   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
     2)   สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษและต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
     3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
     4)   ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     5)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กำหนด

          แผน ก2

      1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
     2)  ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
     3)  ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
    4)  ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    5)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กำหนด