หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ

Thai       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
English    Master of Science Program in Oral Cell Biology and Biomaterials Science

Name of Degree and Major

Full Title         Thai         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
                    English     Master of Science (Oral Cell Biology and Biomaterials Science)

Abbreviation   Thai         วท.ม. (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
                    English     M.Sc. (Oral Cell Biology and Biomaterials Science)

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร *ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร*
  สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  E-mail: nattapon.r@psu.ac.th โทรศัพท์  074-287611  

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต        
    สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    E-mail: ureporn.l@psu.ac.th  โทรศัพท์  074-287611 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์     
   สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   E-mail: suwanna_90007@yahoo.com  โทรศัพท์  074-287611