หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ

ภาษาไทย          การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาอังกฤษ      Residency Training Program in Orthodontics
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทย         วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาอังกฤษ     Diploma  of   Thai  Board  of  Orthodontics
ชื่อย่อ
ภาษาไทย        ว.ท.(ทันตกรรมจัดฟัน)
ภาษาอังกฤษ    Dip.(Orthodontics)

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มุ่งเน้นที่จะผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถค้นคว้า และวิจัยในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านบริการแก่ประชาชนพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป

1. เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญระดับสูงในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมจัดฟัน
2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้มีการปฏิบัติงานทางทันตกรรมจัดฟัน มีการพัฒนาปรับปรุงตนทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อผลิตบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟันที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยและเพื่อนร่วมวิชาชีพ
4. เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ผ่านการฝึกอบรม มีสิทธิเข้าสอบวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภา
5. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสรับบริการทางทันตกรรมจัดฟันในท้องถื่นของตนได้

  • ส่งเสริมให้ทันตแพทย์ฝึกอบรมมีความสามารถในการทำวิจัย ตลอดจนพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทันตกรรมจัดฟัน
  • เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติและความรู้ในด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
  • Interdisciplinary seminar 
  • เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-operative learning) โดยการจัดการระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในขั้นต้น ก่อนนำเสนอแผนการรักษา
  • ส่งเสริมให้มีกิจกรรม Academic Activity ของภาควิชาและมีการเข้าร่วมกิจกรรม Journal club 
  • ฝึกให้มีจริยธรรมและคุณธรรม โดยการปฏิบัติงานที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ
  • มีการวางแผนที่รอบคอบรับผิดชอบ
  • ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของคณะและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ  เพื่อส่วนรวม
  • การส่งเสริมให้เป็นวิทยากรในงานประชุม Postgrad conference