คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.รัดจิต ตัณฑเสน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง “Bone regeneration capacity of a novel semi-rigid shell barrier system” โดยมี ศ.ทพญ. ปริศนา ปริพัฒนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทพ. ณภัทร นะลำเลียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง “Class II Elastics May Improve Masseter Balance in Orthodontic Patients” โดยมี รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากงาน D.A.T Graduate Research Competition Award 2020 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563