รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา #ดูรายวิชาในแต่ละวิชาเอก#

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

 • มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความชำนาญเฉพาะสาขาด้านใดด้านหนึ่งทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์   ทันตสาธารณสุข   ทันตกรรมสำหรับเด็ก   ทันตกรรมจัดฟัน   ทันตกรรมบูรณะ  วิทยาเอ็นโดดอนต์  ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า   อายุรศาสตร์ช่องปาก        และทันตกรรมผู้สูงอายุ  เพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและขากรรไกรในกรณีที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งสามารถให้การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้
 • มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและ/หรือแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางการวิจัย ทั้งทางทันตกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และวิชาชีพได้
 • มีความรู้ความสามารถในการติดตามประเมินความรู้ และวิทยาการทางทันตกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 • มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตเฉพาะทาง ให้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในด้านคลินิกและวิจัย  เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยในระดับมาตรฐานสากล   รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา  โดยใช้กระบวนการทางวิจัยให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ป่วย   ต่อวิชาชีพและสังคม  ในลักษณะที่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์

สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1.อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน ทางอีเมล์ ……………………………………..
2.ติดต่อผ่านหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เบอร์โทร 074-287531, 074-287585
3.ติดต่อผ่านประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  ทางอีเมล์   udom.t@psu.ac.th
4.
ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 074-286997  และ อีเมล์  :  grad@grop.psu.ac.th  

udom63  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. อุดม   ทองอุดมพร    E-mail : udom.t@psu.ac.th

  chaimongkผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง   E-mail :   chaimongkon.p@psu.ac.th

sukanyaรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์  E-mail : sukanya.ti@psu.ac.th   

 • มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • มีการปฏิบัติงานที่หลากหลายในสาขาย่อยต่าง ๆ ได้แก่
             –  การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกโครงสร้างใบหน้า, การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
             –  การจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่นที่หลากหลาย และนำสมัย  ได้แก่ Edge wise Technique, Light wire Technique, Lingual Technique, Bidimensional Technique.
             – เครื่องมือช่วยการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร ได้แก่   Face mask, Activator, Herbst, Teuscher
             – เทคนิคช่วยเสริมการรักษา  ได้แก่   Implant, Distraction osteogenesis, Pendulum Appliance
 • มีการทำงานเแบบสหสาขาร่วมกับสาขาอื่น ๆ ได้แก่ การจัดฟันเพื่อการใส่ฟัน, การจัดฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์ เป็นต้น
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอันได้แก่ ฮ่องกง, จีน,สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย
 • มีทุนการศึกษาในช่วงระหว่างการศึกษา เช่น ทุนช่วยสอน  ทุนวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.บัญชา  สำรวจเบญจกุล   E-mail :   samruaj@hotmail.com
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทร. 0-7428-7601

 • สอนโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถและควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 • มีผู้ป่วยพร้อมและเพียงพอในการให้การรักษาทางคลินิก
 • มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำงานวิจัย  และการปฎิบัติงานในคลินิก เช่น  เครื่องพิมพ์ปากดิจิตอล, ระบบ CAD/CAM
 • นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง    E-mail: chaimongkon.p@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0-7428-7561, 0-7442-9874  โทรสาร 0-7442-9874

 •  ได้ฝึกปฏิบัติทางคลินิกซึ่งเป็นศูนย์กลางการของผู้ป่วยในภาคใต้ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ผู้ป่วยเด็กปกติ ผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบ รวมไปถึงผู้ป่วยพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ทั้งแบบปกติ และแบบที่ต้องใช้ยาระงับความกังวล หรือรักษาภายใต้การดมยาสลบ

รศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์  พิวัฒน์    E-mail:  supacharin.p@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

โทร. 074-287601

 • มีการจัดการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรทางทันตแพทย์ควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโท โดยนักศึกษาที่เรียนจะได้ทั้งวุฒิปริญญาโทและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
 • การเรียนการสอนแบบแยกส่วน (module) นักศึกษาเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย 3 – 5 วันระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี ดังนั้น จึงสามารถจัดเวลาเรียนของตนเองโดยไม่ต้องลาเรียนได้
  การเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกหมวดที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร
 • เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นานาชาติ โดยดูงานระบบสาธารณสุขที่ต่างประเทศ  หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
 • เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุข จะได้รับวุฒิบัตร  แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตสาธารณสุข จากทันตแพทยสภาด้วย

รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน์
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์  074-287600-1

E-mail: stianviwat@gmail.com  

 • ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา ทั้งทางทันตกรรมหัตถการ ครอบและสะพานฟันทันตกรรมประดิษฐ์ และ Biomaterials
 • ผู้เรียนมีโอกาสทำการรักษาผู้ป่วย  ด้านงานทันตกรรมที่หลากหลายในระดับต่างๆ ตั้งแต่งานที่ง่ายๆ ไปถึงงานที่มีความสลับซับซ้อนอันได้แก่ งานทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ผู้ป่วยฟันสึกทั้งปาก การบูรณะด้วยทันตกรรมรากเทียมตลอดจน full mouth rehabilitation

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

ผศ.ดร.ทพญ.สุภาวดี   เนาว์รุ่งโรจน์ 
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์  074 – 211048, 074 – 287571   โทรสาร  074 – 211048 
E-mail:  supawadee.n@psu.ac.th

 • นักศึกษาได้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติในคลินิกทั้งในสถาบันหลัก คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ และสถาบันสมทบ เพื่อให้มีความรู้ขั้นสูงในการทำงานทางอายุรศาสตร์ช่องปาก โดยครอบคลุมรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก โรคของขากรรไกรและใบหน้า ความปวดบริเวณช่องปาก ใบหน้า ขมับขากรรไกร รวมถึงการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีโรคทางระบบ
 • นักศึกษาเลือกวิจัยในหัวข้อที่สนใจทางอายุรศาสตร์ นักศึกษาจะได้ความรู้ทั้ง 4 สาขา คือ การตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก จุลชีววิทยาช่องปาก และพยาธิวิทยาช่องปาก โดยสามารถเน้นหนักในหัวข้อที่น่าสนใจจาก 4 สาขาข้างต้นได้

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร  เกิดผล
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์  074-287587

E-mail: duangporn.ke@psu.ac.th   

– นักศึกษาได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
– นักศึกษามีโอกาสได้รักษาผู้ป่วยโรคเหงือกและโรคปริทันต์อักเสบ ที่มีระดับความรุนแรงมากและต้องการการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น
– มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวางแผนการรักษาและการทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างบูรณาการ

– นักศึกษามีโอกาสได้รับฟังบรรยายวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
– นักศึกษามีโอกาสได้อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และฝึกปฏิบัติทางคลินิก ในการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เลเซอร์ ทันตกรรมรากเทียม 

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

ผศ.ทพญ.ประพาฬศรี เรืองศรี 
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทร. 0-74 287571

E-mail : praphansri.r@psu.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดอนต์  เป็นหลักสูตร 2 ปี มีเป้าหมายในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์  โดยครอบคลุมทั้งด้านการรักษารากฟันในกรณีที่มีความซับซ้อน  การทำศัลยกรรมทางเอ็นโดดอนติกส์  ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะในการรักษาผู้ป่วยทั้งแบบเฉพาะทางและองค์รวมในโรงพยาบาลทันตกรรมที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์  เครื่องมือและผู้เชียวชาญทุกสาขา  โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะเน้นสหสาขาซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากกับอาจารย์และนักศึกษาในสาขาต่างๆทั้งในรูปแบบการสัมมนาสหสาขา  การบรรยาย  และการร่วมกันให้การรักษาผู้ป้วย นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการทำวิจัย  ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยที่มีประสบการณ์ทั้งจากภายในคณะ  และภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

ผศ.ทพญ.บุญรัตน์    สัตพัน
ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน   ธรรมสิทธิ์บูรณ์
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์  074 – 211048,  074 – 287571, โทรสาร  074 – 211048

 • นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งพยาธิสภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ
 • นักศึกษาสามารถจัดการระบบในโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยสูงอายุ
 • นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และทันตแพทย์ ในการให้การรักษาผู้ป่วยสูงอายุแบบเป็นองค์รวม
 • .นักศึกษามีทักษะในการให้การวินิจฉัย วางแผน ให้การรักษา ป้องกัน และส่งเสริมทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
 • นักศึกษาสามารถวางแผนร่วมกับชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง  หรือไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาล ได้

รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา   ตลึงจิตร
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์  074 – 211048,  074 – 287571, โทรสาร  074 – 211048
E-mail: supitcha.t@psu.ac.th