ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลงาน จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลงาน จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564   โดย รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลงาน จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

1. ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตแชร์ไซด์ ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์” โดยได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร ตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 และได้รับการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 – 18 มิถุนายน 2566

2. ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตออโตโลกัส ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์” โดยได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2559 และได้รับการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 – 13 กันยายน 2565

Search