ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ
E-mail : srisurang.s@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

นางปวริศา เส้งเสน
นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : pawarisa.s@psu.ac.th

น.ส.อมรารัตน์ นวลไชย
นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : amararat.n@psu.ac.th

น.ส.วิรงรอง ชัยพันธ์
พนักงานธุรการ
E-mail :wirongrong.c@psu.ac.th

น.ส.ปวีณรัตน์    ณ พัทลุง
นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : paweenrat.n@psu.ac.th