ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหลังปริญญา

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก