พัฒนาการของหน่วยงาน
ปัจจุบันหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ศูนย์วิจัยกลาง) มีห้องปฏิบัติการสำหรับทำงานวิจัยจำนวน 8 ห้อง มีอาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี
และนักศึกษาปริญญาโทมาใช้งานตลอดปี มีสถานวิจัยจำนวน 2 สถานวิจัย และมีหน่วยวิจัยที่อยู่ระหว่างขอรับทุน 2 หน่วย
มีโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการ มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานอยู่ 7 คน คือ


1. นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)
2. นักวิทยาศาสตร์ 2 คน (พนักงานเงินรายได้)
3. นักวิชาการศึกษา 1 คน (พนักงานเงินรายได้)
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน (พนักงานเงินรายได้)
5. พนักงานธุรการ 1 คน (พนักงานเงินรายได้)

Search