ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยกลาง เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2554
เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการวิจัยโดยในปีที่ก่อตั้งมีเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วย 2 คน
คือ นักวิชาการศึกษา 1 คน
และ นักวิทยาศาสตร์ 1 คน

ภาระหน้าที่ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

1. เป็นศูนย์กลางขของห้องปฏิ บัติการสำหรับวิจัย เนื่องจากครุภัณฑ์สำหรับทำงานวิจัยมีราคาค่อนข้างแพง คณะฯ
จึงมีนโยบายให้จัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยติดตั้งไว้ที่หน่วยงานกลางเพื่อให้นักวิจัยจาก ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถไปขอใช้บริการได้
ซึ่งการตั้งหน่วยงานกลางจะเป็นการประหยัดงบประมาณสามารถนำงบประมาณที่มีไปจัดซื้อเครื่องมือหลากหลายมากขึ้น

2. สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เช่น อำนวยความสะดวกและจัดหาแหล่งทุน ประสานงานการขอรับทุน
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรของคณะมีงานวิจัยมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม Research Day มีคณะกรรมการวิจัย และมีคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย เพื่อพิจารณาโครงการที่ทำการศึกษาทดลองในมนุษย์

Search