บุคลากรประจำหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
Email : srisurang.s@psu.ac.th   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.ทพญ.ผุสดีพร ธรรมจารึก 
E-mail : piping48@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.นันทิยา พาหุมันโต
E-mail : nuntiya.p@psu.ac.th

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

นาย เขมรัฐ เขมวงศ์
โทร : 7504

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาว ปรียาภัทร์ ยอดทอง
Email : peeyapat.y@psu.ac.th
โทร : 7533

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว กัญญมน บัวแก้วฉีด
Email : naphatsorn.b@psu.ac.th
โทร : 7533

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ทศวรรณ  รัญเพชร
Email : tasawan.r@psu.ac.th
โทร : 7533

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว สโรชา ฤทธิเดช 
Email : Sarocha.ri@psu.ac.th
โทร : 7533

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ศุภลักษณ์ วิไลรัตน์
Email : suppaluk.wi@psu.ac.th
โทร : 7533

พนักงานธุรการ

นางสาว ชรินทร์ทิพย์ แกล้วทนงค์
Email : charinthip.k@psu.ac.th
โทร : 7533, 7504

Search