วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้และประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์รวมทั้งการวางแผนจัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการวิจัยประสารงานและดำเนินการร่วมกับ สถานวิจัย/หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการวิจัย การเรียนการสอน โดยเน้นการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดำเนินการควบคู่กันไปกับงานวิจัยของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความเข้าใจด้านข้อมูลการวิจัยระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย

Search