หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์: 0-7428-7504, 0-7428-7533

โทรสาร: 66-74-212922

Email: Charinthip.k@psu.ac.th

Search