บุคลากรประจำห้องปฎิบัติการวิจัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
                                
อาจารย์ ดร.ทพญ.ผุสดีพร ธรรมจารึก 
E-mail : piping48@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
                                 
อาจารย์ ดร.นันทิยา พาหุมันโต
E-mail : nuntiya.p@psu.ac.th

 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย


นาย เขมรัฐ เขมวงศ์
Email : kemarajt.k@psu.ac.th
โทร : 7504 

  นักวิทยาศาสตร์


นางสาว กัญญมน บัวแก้วฉีด
Email : naphatsorn.b@psu.ac.th
โทร : 7504

 นักวิทยาศาสตร์


นางสาว สโรชา ฤทธิเดช 
Email : Sarocha.ri@psu.ac.th
โทร : 7504 Search