แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

>>แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
>>แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศกรณีไม่เข้าเกณฑ์การสนับสนุนแบบปรกติ

    - ข้อปฏิบัติในการขอทุนไปเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ( .doc)
    - แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อไปเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ (.doc) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

Search