ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

   การ จัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากร/นักศึกษาหลังปริญญาไปนำเสนอผลงานวิชาการในการ ประชุมองค์กรผู้บริหารทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) และ การประชุม The International Association for Dental Research/South East Asia Association for Dental Education (IADR/SEAAED)

 

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา

   
  ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญา จากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
   
  ประกาศทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/โครงการวิจัย/โครงงานพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญา จากเงินกองทุนวิจัยและเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
  >> แบบเสนอเพื่อขอรับทุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/โครงการวิจัย/โครงงานพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญา

ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์โครงการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับระดับปริญญาโท แผน ข
   
  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี ... อ่านรายละเอียดที่นี่ ...
   
 

 การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

Search