student

    ขอแสความยินดีกับนทพ.สมโภช จิระพันธ์ุ ได้รับคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่าง

    27122

              หน่วยกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับ นทพ.สมโภช  จิระพันธ์ุ  รหัสนักศึกษา 5810810037        นักศึกษาคณะทันตแพทยศาตร์ชั้นปีที่ 3  ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านจิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้เข้ารับโล่เกียรติยศ  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์   โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในงานเวทีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่   20 เมษายน 2561