วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปรัชญาหลักสูตร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน สาธารณสุขของชาติในการกระจายความเจริญทางการแพทย์ออกสู่ภูมิภาคซึ่่งจะทำให้ ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง งานศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล จัดเป็นงานสาขาหนึ่งที่ขาดแคลนในปัจจุบัน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมความรู้ พัฒนาขีดความสามารถของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล เฟเชียลให้เพียงพอกับความต้้องการของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคใต้ และสร้างระบบเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมช่อง ปากฯ อย่างครอบคลุมและครบวงจรในระดับตติยภูมิ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะช่วยลดภาระและความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับการรักษายังส่วนกลางได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. สามารถตรวจ วินิจฉัย รักษาและพยากรณ์โรคหรือความผิดปกติในทางศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล และป้องกันปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถทำการผ่าตัดในบริเวณช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้จนมีความชำนาญ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตัดสินใจถูกต้องในหลักเกณฑ์การทำผ่าตัด

3. มีความรู้ในด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และมีความรู้พื้นฐานด้านศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ วิสัญญีวิทย และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

4. สามารถวิเคราะห์ แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีอยู่ใน ชุมชนได้ ทั้งด้านการป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ

5. สามารถให้คำแนะนำ ให้การศึกษา ฝึกอบรมในด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แก่ทันตแพทย์ทั่วไป นักศึกษาทันตแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

6. มีทัศนคติ ศีลธรรม และจริยธรรมที่ดี ต่อวิชาชีพและสังคม

7.เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการทำงานด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ

8. สามารถศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ ศึกษาและหาประสบการณ์ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ

9. มีความรู้พื้นฐานในขบวนการวิจัย และสามารถทำการวิจัยประยุกต์ทางคลินิกได้

จุดเด่นของหลักสูตร

การใช้ทรัพยากรในการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ และสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทำให้ทันตแพทย์ประจำบ้าน มีโอกาสเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลอย่างครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ทพ.ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์

dewapple@gmail.com

โทรศัพท์ : 074-429876

โทรสาร : 074-429876

Search