ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์ทางศัลยศาสตร์ช่องปากที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นทีมในการรักษาพยาบาล สามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้า และศึกษาเพิ่มเติมในงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ

ความสำคัญ หลักการและเหตุผล

การผลิตบุคลากรทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ต้องอาศัยการฝึกอบรมทั้งความรู้ และทีกษะพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ เพื่อให้สามารถดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยได้ผลดี โดยลักษณะงาน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรู้ความชำนาญทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ทั้งในงานศัลยกรรมขนาดเล็ก ที่ทำภายใต้ยาชาเฉพาะที่จนถึงศัลยกรรมที่ต้องทำภายใต้การดมยาสลบ รวมทั้งความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

การผลิตบุคคลากร ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ต้องผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้นและใช้เวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งผลิตได้จำกัดและมีการกระจายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อผลิตบุคคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สามารถทำงานตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก และมีทักษะในงานศัลยกรรมขนาดเล็กได้ดี ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ และการใช้ยาทำให้ผู้ปวยสงบ ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบได้ ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดได้ ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้สามารถฝึกอบรมความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปได้

ทั้งนี้หลักสูตร เน้นการเพิ่มทักษะความรู้สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป เพื่อให้ทำงานทางด้านศัลยกรรมช่องปาก ดูแลและแก้ปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ดีขึ้น โดยให้ผู้เรียนสามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เสริมความคิดวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในทางคลินิิกได้ โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตทันตแพทย์ทางศัลยศาสตร์ช่องปากที่สามารถให้การตรวจวินิจฉัย แก้ไข ให้การรักษาผู้ป่วยและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีจริยธรรม

2. เพื่อผลิตทันตแพทย์ทางศัลยศาสตร์ช่องปากที่มีคุณลักษณะในการติดตามความรู้ ความก้าวหน้างานทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

3. เพื่อเตรียมความรู้ความชำนาญเบื้องต้น สำหรับการฝึกอบรมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

Search