dentaljournal1

  วารสารออนไลน์

      วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2556 อันเป็นปีครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง สร้างสรรค์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการของวงการทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นบทความทางวิชาการ งานวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์  โดยเนื้อหาของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย บทความวิจัย บทวิทยาการคลินิก บทความทางการศึกษาและทันตสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางวารสารได้กำหนดระยะการออกวารสาร ปีละ 2 ครั้ง กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ จะเป็นแหล่งแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางทันตแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาวิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

  authorguidelinebutton1

  onlinesubmissionbut1

  Current issue

  covervol6 2

  SKDJ 2018 Volume 6 issue2