กองบรรณาธิการวารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณาธิการที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


กองบรรณาธิการ

Professor Gunnar Dahlen
University of Goteburg

ศ.เกียรติคุณ ทพญ. พจนรรถ เบญจกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ทพญ.สมรตรี วิถีพร
คณะทันแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ทพญ. ศิริจันทร์ เจียรพุฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์

ผศ.ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ทพ. ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ทพ. ดร. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.อวิรุทธ์  คล้ายสิริ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


คณะทำงานประจำกองบรรณาธิการ

นางสาวศุภานิช เลิศเจตนากุล

นางสาวบุหงา สุวรรณศักดิ์

Search