หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นบุคลากรที่มีความสำัคัญมากที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานของทันตแพทย์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเร็ว    จึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ทำหน้าที่ช่วยงานทันตแพทย์  ช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยงานอื่นๆ  ในคลินิกหรือในแผนกทันตกรรม, ให้รู้งานอย่างเป็นระบบ  แต่ในปัจจุับันหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในส่วน กลางของประเทศ และผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ  ของทั้งในภาครัฐและเอกชน  ประกอบกับการมีทันตแพทย์เพิ่มขึ้น, งานของทันตแพทย์มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้มีโครงการเปิดโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์สำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์และเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเข้าสู่ ส่วนกลาง โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  (หลักสูตร 1 ปี)  และ (หลักสูตรขั้นสูง2ปี)ของทันตแพทยสภา  เพื่อคุณภาพและมาตรฐานในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ


คำนิยาม (โดยทันตแพทยสภา)

“ผู้ช่วยทันตแพทย์” คือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. สามารถช่วยเหลือ ขณะทันตแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ดูแลอุปกรณ์ทางทันตกรรมและยูนิตทำฟันให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดตามหลัก Aseptic technic

3. ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ วัสดุทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดตรงกับงานที่ทันตแพทย์ใช้

4. สามารถกำจัดของเสียและของที่ไม่ต้องการใช้ได้ถูกต้องตามหลัก Aseptic Technic

5. สามารถให้คำแนะนำด้านทันตสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้

6. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่วย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม

7. สามารถทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. การทำงานของผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทันตแพทย์ จะปฏิบัติงานโดยเอกเทศไม่ได้


ปรัชญา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์   จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยงานข้างเก้าอี้  เพื่อให้การทำงานของทันตแทพย์  และทันตบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้   ความสามารถและให้มีจำนวนเพียงพอ   สอดคล้องกับงานด้านทันตกรรม  ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม


Search