1WebDenJournal2019

  วารสารออนไลน์

    วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2556 อันเป็นปีครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง สร้างสรรค์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการของวงการทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นบทความทางวิชาการงานวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์  โดยเนื้อหาของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยบท ความวิจัย บทวิทยาการคลินิก บทความทางการศึกษาและทันตสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวารสารได้กำหนดระยะการออกวารสาร ปีละ 2 ครั้ง กองบรรณาธิการหวังว่า วารสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ จะเป็นแหล่งแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางทันตแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาวิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องต่อไป

  ว.ทันตะ. สงขลานครินทร์

  authorguidelinebutton2

  coverskdj2019

  SKDJ 2019 Volume 7 issue2