หน่วยพัสดุ

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

เกี่ยวกับเรา

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประกวดราคาซื้อ/จ้าง (e-bidding)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ/จ้าง (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

บริการของเรา

ระบบคลังพัสดุออนไลน์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบฟอร์ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Search